общи условия

I. OБЩИ РАЗПОРЕДБИ
I.1 www.balkanyug.bg е собственост на фирма БАЛКАН ЮГ ООД, и всеки който има достъп до него, декларира, че е съгласен с по-долу изложените, общи условия за ползването му. www.balkanyug.bg е уебсайт за електронна търговия - продажба и доставка на публикуваните в него стоки.
I.2 - Настоящият документ съдържа Oбщите условия на договор за ползването на уебсайт-а, заявяването и закупуването на предлаганите чрез www.balkanyug.bg - електронна интернет-страница, стоки между www.balkanyug.bg, от една страна, наричано по-долу за краткост "Доставчик" и от друга - лицето, съгласило се с настоящите Общи условия, наречено по-долу за краткост "Клиент".
I.3 - Тези общи условия се намират на адрес www.balkanyug.bg
I.4 - Доколкото предлаганите от www.balkanyug.bg стоки са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното усъвършенстване и разширяване на продуктовия каталог, както и във връзка със законодателни промени, които рефлектират върху условията за предлагането им, настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от Доставчика.
I.5 - При извършване на промени в Общите условия, Доставчикът се задължава да уведоми Клиента, като изпрати на електронната му поща и/или публикува на видно място във www.balkanyug.bg или в клиентския му профил, съобщение за изменението на Общите условия, текста на измененията или електронна препратка към Интернет страница, на която са достъпни изменените Общи условия и му даде достатъчен срок да се запознае с тях.
I.6 - Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и Доставчика, възникнали във връзка с валидно подадена заявка за покупка на стока, подадена преди уведомлението за промяна в Общите условия.
II. ДЕФИНИЦИИ
При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази, имат следното значение:
II.1. „Уебсайт/сайт" ("website") е обособенно място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
II.2. "БАЛКАН ЮГ" ООД е търговско дружество, с ЕИК: BG126105276 с адрес на управление: гр. Хасково, бул.Съединение “ №66 , e-mail: balkansouth@gmail.com
II.3. balkanyug.bg (www.balkanyug.bg) е уебсайт за електронна търговия, който е съставна и обособена част от БАЛКАН ЮГ ООД - виртуален информационен ресурс в Интернет за продажба на стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Клиента.
II.4. „Клиент" е дееспособно физическо лице, навършило 18 години, или юридическо лице, което е приело настоящите Общи условия при регистрация в сайта balkanyug.bg или при извършване на поръчка в него.
II.5. „Клиентски профил" е обособена част от www.balkanyug.bg, съдържаща информация за Клиентa, предоставена от Клиента при регистрацията му и съхранявана от Доставчика, като достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Клиентският профил дава възможност на Клиента да разглежда и редактира своите данни, въведени при регистрацията, записите в адресната книга, да има достъп до информация за всички свои заявки за закупуване на стоки от интернет-страницата за електронна търговия www.balkanyug.bg, да променя паролата си за достъп, да се абонира, съответно да се откаже от абонамента за получаване на информационен бюлетин и др.
II.6. „Потребителско име" е Е-Майла на Клиента, посредством които той се индивидуализира в www.balkanyug.bg.
II.7. „Парола" е избран от Клиента код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име го индивидуализира и му предоставя възможността да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в www.balkanyug.bg стоки и услуги.
II.8. „Производител" е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие произвежда стоки в завършен вид или съществено променя или преправя стока с оглед пускането й на пазара, или се представя за производител, като поставя върху стоката, опаковката й или върху техническата или търговската документация за нея своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен знак.
II.9. „Опаковка" са съдове и всякакви други приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията, да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на Клиента.
II.10. „Продажна цена" е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси без стойността на доставката на стоката до клиента.
II.11. „Случайно събитие" е непредвидено към момента на сключването на договора, обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.
II.12. „Електронна препратка" е връзка / хипервръзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
II.13. „Информационна система /Система" е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма, осигурява или един от елементите, на което осигурява автоматична обработка на данни.
II.14. "IP Адрес" ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Клиента, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
II.15. „Бисквитка" ("cookie") е пакет информация, изпратен от уеб сървър към Интернет браузър, а след това връщан от браузъра всеки път, когато той получи достъп до този сървър.
II.16. „Търговски съобщения" са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките или услугите на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.
II.17. „Злоумишлени действия" са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, в това число изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
II.18. „Интернет страница" е съставна и обособена част от уебсайт, обозначена с индивидуален уникален и универсален ресурсов адрес (URL).
III. ПРЕДМЕТ
Доставчикът предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите в www.balkanyug.bg стоки, чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и стриктно спазване от страна на Клиента с тези Общи условия, както и на допълнително посочени на съответните Интернет страници в www.balkanyug.bg изисквания за закупуване на конкретните стоки.
IV. ЦЕНИ
IV.1. Всички цени в www.balkanyug.bg са в български левове, с включен ДДС.
IV.2. Указаните в www.balkanyug.bg цени на отделните стоки са за единична бройка.
IV.3. Дължимата от Клиента продажна цена е посочената в поканата за закупуване на стоката към момента на подаване на заявката за покупка.
IV.4. Разходите за доставка на територията на Република България са за сметка на Клиента, освен ако не е упоменато друго към описанието на конкретен продукт или при формиране на поръчката. Цената на доставката може да бъде променяна едностранно от Доставчика, без предизвестие, като същата се показва към поръчката при формирането й. Цената на доставката се запазва в размерите си за вече потвърдени и изпратени поръчка, а новата се прилага за всички новоформирани поръчки.
V. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА/ВРЪЩАНЕ
V.1 Продуктите, поръчани през сайта, могат са предварително произведени и ще бъдат доставени в срок до 3 работни дни при поръчка, освен в случаите на "Случайно събитие", което възпрепятства доставката.
V.2. В случай, че Клиента реши да върне продукта, то това може да стане при следните условия (съгласно ЗЗП):
- В срок до 15 дни, Клиента може да върне продукт, без да споменава причина за връщането му. Продукта трябва да бъде в състоянието, в който е получен, в оригиналната опаковка и ненарушен търговски вид.
- Връщането на продуктите може да става единствено по куриер.
V.3. Рекламация може да бъде предявена, единствено в момента на получаване на стоката от куриера, като при връщане на стоката се попълва формуляр с посочените причини за рекламация. Отстраняването на причините за рекламация на стоката са за сметка на Търговеца, при положение че продукта не отговаря на описанието в сайта или е с нарушен търговски вид, количество и размери неотговарящи на поръчката или качество неотговарящо на общоприетото за дадения продукт.
V.4 При връщане на продукт, който е предплатен с електронна банкова карта. Сумата на продукта ще бъде възстановена, след получаването му на адреса на фирмата и се установи дали са спазени условията на т. V.2.
V.5 Разходите за доставката на продукта до Вас се определят от населеното място и външните характеристики на продукта (големина, тежест и обем) и са посочени на видно място при описанието на продукта в сайта, или при формиране на поръчката. Разходите за доставка са за сметка на клиента.

V.5.1. Ако към момента на Вашата поръчка тече промоционална кампания за безплатна доставка над определена сума и Вашата поръчка отговаря на условията, моля имайте предвид, че това се отнася САМО за куриерската услуга за доставка. Таксата за наложен платеж се начислява отделно и се дължи при всички случаи. Раз
V.6. Разходите за връщане на продуктите са за сметка на Клиента. При връщане на продукти, сумата за доставка не се възстановява. Търговецът не е длъжен да приема курирерски или други пратки, които са изпратени за негова сметка по куриер или други служби за доставка.
VI. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ
VI.1. Чрез наложен платеж с куриер. Доставката се извършва на посочен от Вас адрес с куриер. Вие заплащате сумата на стоките + сумата за доставка и таксата за обработка на наложеният платеж, която начислява куриера. Тези суми са видни още при формиране и потвърждаване на поръчката. Според ценовата листа на куриерските фирми, таксата за обработка на наложен платеж е в размер на 1.2% от стойнстта на стоките, но не по-малко от 1.80 лв. с ДДС.
VI.2. Чрез електронна банкова карта. Заплащането се извършва чрез банков карта или персонална сметка в платежен портал (epay.bg, ebg.bg, paypal и др.)
VI.2. Чрез банков превод. Заплащането се извършва чрез избрана от клиента банка с платежно нареждане по сметката на Търговеца. Актуалните сметки на търговеца са посочени при потвърждаване на поръчката. Всички банкови такси, които банките начисляват за превода са за сметка на клиента.
VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА
VII.1. Доставчикът се задължава:
- да достави в срок заявената за покупка стока;
- да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения;
VII.2. Доставчикът има право:
- при зареждане на уебстраницата www.balkanyug.bg, да инсталира върху компютрите на Клиента бисквитки (cookies) - малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на Клиента и дават възможност за възстановяване на информация за Клиента, като го идентифицират и за проследяване на действията му.
- да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Доставчика. Доставчикът си запазва правото да поставя електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Доставчика и в клиентския профил Клиента;
- да изпраща непоискани търговски съобщения до Клиента, с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или предлагани от други търговци стоки и/или услуги, както и да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.
VII.3. Доставчикът няма задължение за осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Клиента и Доставчика, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на системата. Доставчикът не носи отговорност, ако Клиентът не може да осъществи достъп поради проблеми извън контрола на Доставчика (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и други).
VII.4. Доставчикът полага грижа информацията в интернет-страницата да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.
VII.5. Доставчикът не носи отговорност за непредоставяне на достъп до интернет-страницата, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Доставчика.
VII.6. Доставчикът не гарантира, че достъпът до интернет-страницата ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Доставчика.
VII.7. Доколкото Доставчика не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от Клиента стоки, Доставчикът не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества.
VII.8. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством www.balkanyug.bg.
VII.9. Доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в www.balkanyug.bg и в клиентския профил на Клиента електронни препратки и рекламни банери, Доставчикът не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси. Доставчикът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание.
VII.10. Доставчикът не носи отговорност за начина, по който Клиентът използва уебсайта www.balkanyug.bg, както и възможните злоумишлени и противоправни действия, извършвани от Клиента.
VII.11. Доставчикът не носи отговорност за грешно сформирани цени.
VII.12. Доставчикът си запазва правото да промени цената на стоките или услугата по всяко време.
VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА
VIII.1. Клиентът се задължава:
- да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция;
- да заплати цената на заявената от него стока в сроковете и по начина, предвидени в тези Общи условия;
- да заплати разходите по доставката;
- да получи стоката или да осигури трето лице, което да получи стоката в сроковете за доставка на посочения от клиента адрес от негово име и за негова сметка;
- да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си;
- да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно Доставчика в случай на неправомерен достъп до клиентския му профил, както и при вероятност от такъв;
- с оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, да прекратява сесията, при която е влязъл в клиентския си профил чрез натискане на виртуалния бутон „изход";
- да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация;
- при ползване на уебсайта www.balkanyug.bg да не извършва злоумишлени действия, както и всякакви други действия, които нарушават българското законодателство.
VIII.2. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.
VIII.3 Клиентът има право на:
- достъп в режим онлайн до www.balkanyug.bg при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Доставчика. За да подава валидни заявки за стоки, Клиентът следва да въведе потребителското си име и парола или да въведе всички необходими данни, определени от формулярите на сайта при осъществяване на поръчка.
- достъп и корекция в режим онлайн на личните си данни.

VIII.4 С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от Доставчика, дори и неговият адрес да е публикуван в Регистър на непоисканите търговски съобщения на Комисията за защита на потребителите.
VIII.5. Клиентът се задължава при ползване на www.balkanyug.bg:
- да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
- да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
- да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на интернет-страницата;
- да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Клиент, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други Клиенти да използват интернет-страницата, както и да не използва интернет-страницата по начин, предизвикващ отказ от услугите ("denial of service");
- да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в www.balkanyug.bg и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
- да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;
да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
VIII.6. При неспазване на задълженията по предходната алинея, Доставчикът има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Клиента и трети лица до клиентския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Клиента. В тези случаи, Доставчикът има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.
IX. ЛИЧНИ ДАННИ
IX.1. Доставчикът има право да събира и използва информация относно своите Клиенти, когато същите се регистрират или направят поръчка. Информацията, чрез която Клиент на интернет-страницата може да бъде идентифициран, може да включва име, презиме, фамилия, адрес, професия, пол, възрастова група, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която Клиентът предоставя при регистрацията си и всяка друга, която същия въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от Доставчика услуги, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други.
Доставчикът гарантира конфиденциалност на личните данни на своите клиенти, декларирайки, че те няма да бъдат използвани за различни от предназначението си цели, а именно: установяване на контакт с клиента при уточняване подробности около поръчката и начините за нейната доставка и заплащане. Личните данни, предоставени от клиента, се използват от служителите на фирмата и за издаване на фактура и гаранция за закупения продукт.
IX.2. Доставчикът полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Клиента, станала му известна по повод покупко-продажбата на стоки чрез интернет-страницата - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила или случайно събитие.
IX.3. В регистрационната форма, попълвана от Клиента при регистрацията, Доставчикът обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
IX.4. Ограниченията не се прилагат в случай, че Клиентът или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай Доставчикът има право да предостави личната информация за Клиента на съответните компетентни държавни органи, съгласно действащото законодателство.
IX.5. Доставчикът се задължава да не разкрива никаква лична информация за Клиента и да не предоставя събраната информация на трети лица - търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
- е получил изричното съгласие на Клиента при регистрацията или в по-късен момент;
- информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
- в други посочени в закона случаи.
X. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
X.1. Съдържанието на уеб сайта е със запазени авторски права. Зареждането, записването и отпечатването на отделни страници и/или секции, снимки и други документи е позволено единствено при условие, че бележките и знаците за авторското право или други такива, свързани със собствеността, не са премахнати. Забранява се всяко възпроизвеждане (цялостно или частично), промяна, предаване (по електронен или друг път), свързване или използване на уеб сайта на Доставчика за каквито и да са публични или търговски цели без писменото разрешение на Доставчика и/или носителят на авторското право.
X.2. Правата на интелектуална собственост върху всички елементи и ресурси, разположени на уебсайта за електронна търговия www.balkanyug.bg (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Доставчика  или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Доставчика и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
XII.ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА "БИСКВИТКИ"

XI.1. Използвани от balkanyug.bg „бисквитки“.
Balkanyug.bg използва два вида бисквитки – бисквитки за потребителска сесия (остават на устройството само за текущата сесия на браузване) и фиксирани бисквитки (остават на устройството за фиксиран период от време или докато не бъдат изтрити от потребителя).

XI.2. Как се използват бисквитките получени чрез посещаване на balkanyug.bg?
Посещаването на сайта може да създаде бисквитки със следните цели:
• Бисквитки за анализиране на посетителите на сайта;
• Бисквитки за регистрация;
• Бисквитки за рекламна дейност и анализ на продажби / поръчки;
• Бисквитки на рекламодателите.

Най-често бисквитките не идентифицират личността на интернет потребителите. Всеки софтуер за достъп до уеб-сайтове позволява съхраняването на бисквитки по подразбиране. Въпреки това, всяко приложение дава възможност за управление на начина за съхраняване на бисквитки, както и инструменти за изтриването им.

XI.3. Защо се използват и са важни „бисквитките“в интернет пространството?
Бисквитките помагат на потребители и собственици на сайтове при ежедневното им преживяване в интернет като предоставят следните възможности:
• Показване на съдържание и услуги, адаптирани към предпочитанията на потребителя.
• Оферти и рекламни предложения, адаптирани към предпочитанията на потребителя – запомняне на пароли.
• Идентифициране на потребител, без да е необходимо да въвежда своите данни за вход при отварянето на всяка страница или да излага публично същите при съставянето на адрес.
• Предоставяне на реклами, които биха заинтересовали потребителя.
• Измерване на посещенията от инструменти за анализ, които подпомагат собствениците на сайтове да предложат по-добри услуги и продукти, както и за подобряване на потребителското изживяване в сайтовете им.

XI.4. С посещаването на този сайт потребителите на balkanyug.bg се съгласяват бисквитки от balkanyug.bg, негови партньори и рекламните платформи използвани от него да бъдат поставяни на устройствата им. Ако потребителя не желае да бъдат поставяни бисквитки на неговото устройство, той може да направи това от настройките на софтуера, с който отваря настоящия сайт, като в такъв случай не може да се гарантира пълното и акуратно функциониране на сайта. Клиента се счита за уведомен по отношение на неиндивидуализираното проследяване на неговото поведение на сайта и в интернет при посещение, покупка, записване, преминаване от друг сайт и др. от страна на balkanyug.bg. За настройка на бисквитките от трети лица (най-популярните рекламни платформи) клиента може да използва сайта: http://www.youronlinechoices.com/bg/

XII. "БАЛКАН ЮГ ООД" запазва правото да променя обявените цени по всяко време и не отговаряме за възникнали печатни грешки. При всички случаи цената, обявена в момента на поръчката, е цената, която се очаква да заплатите. 

XIII. ДРУГИ
За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.